คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อมูลทั่วไป :
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้า
                   ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี      
                   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการ อำเภอตาลสุม
                   มีพื้นที่ทั้งหมด  2,110 ตารางกิโลเมตร 
                   ระยะทางห่างจากอำเภอตาลสุม 10 กิโลเมตร
อาณาเขต :
                   ทิศเหนือ        ติดต่อ  ตำบลหนองกุง
                   ทิศใต้           ติดต่อ  ตำบลตาลสุม
                   ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลสำโรง
                   ทิศตะวันตก    ติดต่อ  อำเภอจิกเทิงและนาคาย
 
 

การปกครอง :
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้า แบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบ ออกเป็น 6 หมู่บ้าน

                  จำนวน 788 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 4,036 คน แยกเป็นชาย 2,022 คน หญิง 2,014 คน

   
สภาพเศรษฐกิจ :
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไป
 
การศึกษา :
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง นักเรียน จำนวน 490 คน
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง นักเรียน จำนวน 595 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 4 แห่ง นักเรียน จำนวน 154 คน
 
ศาสนา :
นับถือศาสนาพุทธ
 
การคมนาคม :
เส้นทางแยกจากทางหลักสายอุุบลฯ - พิบูลมังสาหาร (ถนนสมเด็จ) เป็นถนนลาดยาง, คอนกรีตและลูกรัง
 
การไฟฟ้า :
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
การประปา :
ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน 100%
   
ข้อมูลประชากร :
หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
บ้านคำหว้า
137
270
295
565
บ้านคำหว้า
177
309
337
646
บ้านห้วยดู่
135
369
348
717
บ้านนาทมเหนือ
127
308
308
616
บ้านไฮหย่อง
101
259
263
522
บ้านนาทมใต้
111
282
266
548
รวม
788
1,797
1,817
3,614