นายมนสิช สุขุมาลวงศ์
ผอ.รพ.สต.นาคาย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   
   

นางสุวรรณา เห็นนนท์
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวเทวารักษ์ อุ่นวงศ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
         
 
นางสาวเฟื่องลดา กิ่งจันทร์
พนักงานธุรการ

นางพุทธประสงค์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางวันทา ทองนุ่ม
พนักงานบริการ