คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้า...

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายเชิงรุกเพื่อที่จะดำเนินการทุกวิธีทาง  ในการที่จะทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงโดยเน้นการสร้างสุขภาพอย่างบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กร  ชุมชน   และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง   ครอบครัว   ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้า ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว เนื่องจากมีความสอดคล้องและเกื้อหนุน ให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีขีดความสามารถในการดำรงชีวิต เพื่อการไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มีความมุ่งมั่นพยายาม ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบในทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การบรรลุสุขภาพดีที่ยั่งยืน โดยพยายามปรับกลยุทธการทำงานให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านนโยบาย สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด